— Legalność produkcji

Ochrona prawna

Legalność odmian jabłoni

Osoby zainteresowane nabyciem licencji na odmiany jabłoni grupy hodowlanej AJAPPLE prosimy o kontakt pod adresem: licencje@ajapple.pl

Odmiany jabłoni Najdared, Sander, Zuzi Gala, Vikto Red, Muna, Reno 2, Glosan, Elpin, FujiIP, Golden Dream, Szampion Reno podlegają ochronie prawnej na terytorium Polski na podstawie decyzji Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej o przyznaniu wyłącznego prawa do odmiany na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 843). Informacje o statusie prawnym każdej z wymienionych powyżej odmian jabłoni znajdują się na stronie COBORU: www.coboru.pl.
Zgodnie z art. 21 ustawy następujące działania w odniesieniu do materiału siewnego (materiału szkółkarskiego) odmiany chronionej wyłącznym prawem do odmiany wymagają zgody hodowcy: wytwarzanie lub rozmnażanie, przygotowanie do rozmnażania, sprzedaż, lub inne formy zbywania, eksport, import, przechowywanie. W pewnych przypadkach wyłączne prawo do odmiany rozciąga się również na materiał ze zbioru (np. owoce pozyskane z nielegalnie posadzonych drzewek), jeśli hodowca nie miał możliwości wykonywania wyłącznego prawa w odniesieniu do materiału siewnego odmiany chronionej wyłącznym prawem (art. 22 ustawy o ochronie prawnej odmian roślin).

Na rozmnażanie jak i sprzedaż materiału szkółkarskiego odmiany chronionej wyłącznym prawem do odmiany wymagana jest zatem zgoda hodowcy (właściciela) odmiany chronionej prawnie.
W przypadku odmian jabłoni Najdared, Sander, Zuzi Gala, Vikto Red, Muna, Reno 2, Golden Dream, Glosan, Szampion Reno na rozmnażanie oraz sprzedaż materiału szkółkarskiego tych odmian wymagana jest zgoda udzielona w formie licencji przez Gospodarstwo Szkółkarskie Andrzeja Nowakowskiego i Szymona Nowakowskiego z siedzibą w Żdżarach (Żdżary 68, 26-420 Nowe Miasto). Z kolei aby rozmnażać i sprzedawać materiał szkółkarski odmian jabłoni Elpin, FujiIP należy uzyskać zgodę hodowcy tych odmian, to jest INSAD Prusy Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie (Prusy 8/4, 96 – 130 Głuchów).

Naruszeniem wyłącznego prawa do odmiany będzie każdy przypadek dokonania bez zgody hodowcy rozmnożenia odmiany chronionej prawnie.

Hodowcom w/w odmian w przypadku naruszenia wyłącznego prawa do ich odmiany przysługuje zarówno droga postępowania karnego jak i droga postępowania cywilnego.
Zgodnie z art. 37 pkt 1 ustawy kto narusza wyłączne prawo do odmiany podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.
Hodowcom odmian roślin chronionych wyłącznym prawem w przypadku naruszenia ich prawa do odmiany na podstawie art. 36 a i n. ustawy o ochronie prawnej odmian roślin przysługują również roszczenia cywilne.

Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy o ochronie prawnej odmian roślin Hodowca, którego wyłączne prawo zostało naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo: 1) zaniechania naruszania; 2) usunięcia skutków naruszenia; naprawienia wyrządzonej szkody: a) na zasadach ogólnych albo b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej, która w chwili jej dochodzenia byłaby należna tytułem udzielenia przez hodowcę licencji, a w razie zawinionego naruszenia w wysokości odpowiadającej wielokrotności tego wynagrodzenia, jednak nie wyższej niż jej trzykrotność; 4) wydania uzyskanych korzyści.

Stosownie zaś do art. 36a ust. 2 ustawy niezależnie od roszczeń, określonych w ust. 1, hodowca może się domagać jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd. Na podstawie art. 36 b ust. 1 pkt 2 i 3 hodowca może również skorzystać z roszczenia informacyjnego oraz roszczenia o udostępnienia dokumentacji mającej znaczenie dla roszczeń w stosunku do osoby naruszającej wyłączne prawo do odmiany jak i np. w stosunku osoby do osoby trzeciej, np. centrum ogrodniczego i uzyskać informację o pochodzeniu materiału szkółkarskiego odmian jabłoni (np. drzewek), ilości zakupionych, sprzedanych drzewek, uzyskanym dochodzie, sieciach dystrybucji, liście odbiorców).

Tylko uzyskanie licencji na odmiany jabłoni chronione prawnie pozwala legalnie rozmnażać materiał szkółkarski tych odmian oraz go sprzedawać.

Osoby zainteresowane nabyciem licencji na w/w odmiany jabłoni prosimy o kontakt pod adresem: licencje@ajapple.pl

Adres

Żdzary 68, 26-420 Nowe Miasto

Telefon

+48 48 674 41 67

E-mail

biuro@ajapple.pl​

Szymon Nowakowski

Licencje

tel.: +48 501 224 421
e-mail: licencje@ajapple.pl

Katalog ODMIAN JABŁONI 2024

Najnowsze odmiany jabłoni AJAPPLE
Pełna charakterystyka odmian
Aktualne zalecenia dotyczące uprawy
Scroll to Top