biuro@ajapple.pl
 +48 48 674 41 67

Hodowla

Prace hodowlane prowadzone są na dwa sposoby. Od ponad 15 lat zajmujemy się hodowlą twórczą nowych odmian z wolnego zapylenia, głównie jabłoni. Od kilku lat prowadzimy hodowlę z zapylaniem sterowanym kwiatów określonych odmian, określanym pyłkiem. Uzyskane nasiona, po stratyfikacji, wysiewane są w szklarni, następnie siewki sadzone są w polu i w następnym roku okulizowane na podkładce M.9. Drzewka sadzone są w kwaterze doświadczalnej i oceniane przez kilka lat.

SELEKCJA

Selekcja i ocena prowadzona jest systematycznie w sezonie wegetacyjnym.
Spośród drzew niemal każdej odmiany można znaleźć egzemplarze wyróżniające się pożądanymi cechami gospodarczymi.
Drzewa takie oznacza się trwale i w kolejnych latach prowadzi się obserwacje. Obserwacje prowadzi się przez kilka lat.

BADANIA

Uzyskane drogą selekcji lub w wyniku hodowli odmiany, oceniane są pod względem wysokości plonu, terminu zbioru i właściwości przechowalniczych, odporności na choroby i szkodniki oraz jakości owoców i ich walorów smakowych.
Poszukujemy odmian wartościowych pod względem gospodarczym i użytkowym.

OCHRONA PRAWNA

Odmiany jabłoni Najdared, Sander, Zuzi Gala, Vikto Red, Muna, Reno 2, Glosan, Elpin, FujiIP, Golden DreamSzampion Reno podlegają ochronie prawnej na terytorium Polski na podstawie decyzji Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej o przyznaniu wyłącznego prawa do odmiany na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 843). Informacje o statusie prawnym każdej z wymienionych powyżej odmian jabłoni znajdują się na stronie COBORU: www.coboru.pl.
Zgodnie z art. 21 ustawy następujące działania w odniesieniu do materiału siewnego (materiału szkółkarskiego) odmiany chronionej wyłącznym prawem do odmiany wymagają zgody hodowcy: wytwarzanie lub rozmnażanie, przygotowanie do rozmnażania, sprzedaż, lub inne formy zbywania, eksport, import, przechowywanie. W pewnych przypadkach wyłączne prawo do odmiany rozciąga się również na materiał ze zbioru (np. owoce pozyskane z nielegalnie posadzonych drzewek), jeśli hodowca nie miał możliwości wykonywania wyłącznego prawa w odniesieniu do materiału siewnego odmiany chronionej wyłącznym prawem (art. 22 ustawy o ochronie prawnej odmian roślin).
Na rozmnażanie jak i sprzedaż materiału szkółkarskiego odmiany chronionej wyłącznym prawem do odmiany wymagana jest zatem zgoda hodowcy (właściciela) odmiany chronionej prawnie.
W przypadku odmian jabłoni NajdaredSanderZuzi Gala, Vikto RedMuna, Reno 2, Golden Dream, GlosanSzampion Reno na rozmnażanie oraz sprzedaż materiału szkółkarskiego tych odmian wymagana jest zgoda udzielona w formie licencji przez Gospodarstwo Szkółkarskie Andrzeja Nowakowskiego i Szymona Nowakowskiego z siedzibą w Żdżarach (Żdżary 68, 26-420 Nowe Miasto). Z kolei aby rozmnażać i sprzedawać materiał szkółkarski odmian jabłoni ElpinFujiIP należy uzyskać zgodę hodowcy tych odmian, to jest INSAD Prusy Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie (Prusy 8/4, 96 – 130 Głuchów).
Naruszeniem wyłącznego prawa do odmiany będzie każdy przypadek dokonania bez zgody hodowcy rozmnożenia odmiany chronionej prawnie.
Hodowcom w/w odmian w przypadku naruszenia wyłącznego prawa do ich odmiany przysługuje zarówno droga postępowania karnego jak i droga postępowania cywilnego.
Zgodnie z art. 37 pkt 1 ustawy kto narusza wyłączne prawo do odmiany podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.
Hodowcom odmian roślin chronionych wyłącznym prawem w przypadku naruszenia ich prawa do odmiany na podstawie art. 36 a i n. ustawy o ochronie prawnej odmian roślin przysługują również roszczenia cywilne.

Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy o ochronie prawnej odmian roślin Hodowca, którego wyłączne prawo zostało naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo: 1) zaniechania naruszania; 2) usunięcia skutków naruszenia; naprawienia wyrządzonej szkody: a) na zasadach ogólnych albo b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej, która w chwili jej dochodzenia byłaby należna tytułem udzielenia przez hodowcę licencji, a w razie zawinionego naruszenia w wysokości odpowiadającej wielokrotności tego wynagrodzenia, jednak nie wyższej niż jej trzykrotność; 4) wydania uzyskanych korzyści.
Stosownie zaś do art. 36a ust. 2 ustawy niezależnie od roszczeń, określonych w ust. 1, hodowca może się domagać jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd. Na podstawie art. 36 b ust. 1 pkt 2 i 3 hodowca może również skorzystać z roszczenia informacyjnego oraz roszczenia o udostępnienia dokumentacji mającej znaczenie dla roszczeń w stosunku do osoby naruszającej wyłączne prawo do odmiany jak i np. w stosunku osoby do osoby trzeciej, np. centrum ogrodniczego i uzyskać informację o pochodzeniu materiału szkółkarskiego odmian jabłoni (np. drzewek), ilości zakupionych, sprzedanych drzewek, uzyskanym dochodzie, sieciach dystrybucji, liście odbiorców).

Tylko uzyskanie licencji na odmiany jabłoni chronione prawnie pozwala legalnie rozmnażać materiał szkółkarski tych odmian oraz go sprzedawać.

Osoby zainteresowane nabyciem licencji na w/w odmiany jabłoni prosimy o kontakt pod adresem: licencje@ajapple.pl